Idea House: Tarpon Run Kitchen Tour

Tour the kitchen of the 2009 Texas Idea House with decorating editor Jennifer Berno.