Hemlock Springs Kitchen Tour

Tour the kitchen of the 2009 Georgia Idea House with designer Mallory Mathison.